Komisje Rady Miejskiej Kościana VIII kadencji

Komisja Budżetu i Finansów 

(zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetem miasta)

1. Alicja Brzozowska - przewodnicząca komisji

2. Marcin Betlej

3. Radosław Bobkiewicz

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Konrad Garwoliński

6. Paweł Grodziski

7. Patryk Piasecki

8. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

9. Marek Wyrzykiewicz

 

Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 

(zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, 

realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska)

1. Roman Talikadze - przewodniczący komisji

2. Gabriela Andrzejewska

3. Tomasz Bajstok

4. Marcin Betlej

5. Konrad Garwoliński

6. Małgorzata Igłowicz-Betlej

7. Sławomir Kaczmarek  

8. Mirosław Starosta

 

Komisja Spraw Społecznych 

(zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego)

1. Gabriela Andrzejewska - przewodnicząca komisji

2. Zbigniew Bernard

3.  Łukasz Naglik

4. Małgorzata Noskowiak

5. Dawid Olejniczak

6. Luiza Pluta

7. Wiktor Rudawski

8. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

9. Marek Wyrzykiewicz

 

Komisja Rewizyjna

(Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.)

1. Sławomir Kaczmarek - przewodniczący komisji

2. Małgorzata Igłowicz-Betlej

3. Wiktor Rudawski

4. Mirosław Starosta

5. Roman Talikadze

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

(Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.)

1.Patryk Piasecki - przewodniczący komisji

2.Tomasz Bajstok

3. Radosław Bobkiewicz

4. Łukasz Naglik

5. Luiza Pluta

Opublikował: Kinga Walińska

Publikacja ostatniej zmiany: 20.06.2022 11:05