Interpelacje

Interpelacje/Zapytania/Wnioski

Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym w ust. 3-7 stanowi:
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

ID Imię i nazwisko składającego Pytanie Odpowiedź
1 radny Patryk Piasecki zapytanie - ul. Podgórna.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
2 radny Łukasz Naglik zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
3 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
4 radny Mirosław Starosta zapytanie - ul. Gostyńska.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
5 radny Łukasz Naglik zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
6 radny Łukasz Naglik zapytanie - klasy sportowe.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
7 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - ul. Łąkowa.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
8 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - zieleń miejska.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
9 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie - ul. Boczna i ul. Łąkowa; Andrzejówka.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
10 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - przejazd kolejowy na DK5.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
11 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Maya.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
12 radna Małgorzata Igłowicz-Betlej 12. zapytanie - inwestycje.pdf 12. odpowiedź na zapytanie radnej Małgorzaty Igłowicz-Betlej.pdf
13 radny Sławomir Kaczmarek interpelacja - organizacja ruchu na skrzyżowaniu DK5 i ul. Wielichowskiej.pdf odpowiedzi z dnia 29.04.2019 i 10.05.2019 na interpelację radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
14 radny Łukasz Naglik zapytanie - niezrealizowane projekty i dokumentacje.pdf odp. na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
15 radny Zbigniew Majchrzak zapytanie - wysoka trawa na cmentarzu.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Zbigniewa Majchrzaka.pdf
16 radny Mirosław Starosta zapytanie dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Północnej.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
17 radny Łukasz Naglik 17. zapytanie dotyczące niezrealizowanych projektów i dokumentacji.pdf 17. odpowiedź 1, 2 i 3 na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
18 radny Łukasz Naglik 18. zapytania 1 i 2 dotyczące zakupu opraw oświetleniowych.pdf 18. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
19 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie dotyczące nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Bukowej.pdf 19. informacja na temat zapytania radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
20 radny Łukasz Naglik 20. interpelacja dotycząca progów zwalniających.pdf odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Naglika.pdf
21 radny Łukasz Naglik 21. zapytanie dot. przebudowy Ratusza.pdf 21. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
22 radny Sławomir Kaczmarek i radny Patryk Piasecki 22. zapytanie dot. indywidualnych lekcji pływania.pdf 22. odpowiedź na zapytanie radnych Sławomira Kaczmarka i Patryka Piaseckiego.pdf
23 radny Patryk Piasecki 23. zapytanie dot. działań ograniczających zanieczyszczanie powietrza w mieście.pdf 23. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
24 radny Patryk Piasecki 24. zapytanie dot. przeprowadzenia ankiety w sprawie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.pdf 24. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
25 radny Patryk Piasecki 25. zapytanie dotyczące budżetu 2020 roku.pdf 25. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
26 radny Łukasz Naglik 26. Zapytanie dotyczące zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego Kościana.pdf 26. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
27 radny Sławomir Kaczmarek 27. zapytanie dotyczące ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Łąkowej.pdf 27. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
28 radny Łukasz Naglik 28. zapytanie dotyczące utylizacji opraw oświetleniowych.pdf 28. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
29 radny Łukasz Naglik 29. zapytanie dotyczące prac archeologicznych przy przebudowie płyty rynku i ul. Wrocławskiej.pdf 29. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
30 radny Łukasz Naglik 30. zapytanie dotyczące dostępu do parkingu przy Al. Kościuszki 22.pdf 30. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
31 radny Łukasz Naglik 31. zapytanie dotyczące spowolnienia ruchu na ul. Kwiatowej.pdf 31. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
32 radny Łukasz Naglik 32. zapytanie dot. ul. Towarowej.pdf 32. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
33 radny Łukasz Naglik 33. zapytanie dotyczące przebudowy ul. Fabrycznej.pdf 33. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglikaa.pdf
34 radny Marcin Betlej 34. zapytania 1. i 2. dotyczące ścianki wspinaczkowej.pdf 34. odpowiedzi 1 i 2 na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
35 radny Łukasz Naglik 35. zapytanie dotyczące modernizacji piłkarskiego boiska treningowego 1.pdf 35. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
36 radny Mirosław Starosta 36. zapytanie dotyczące zamontowania lustra na ul. Szkolnej.pdf 36. informacja z dnia 24.08.2020 i odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
37 radny Łukasz Naglik 37. zapytanie dot. stadionu miejskiego.pdf 37. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
38 Klub Radnych Porozumienie Ziemia Kościańska 38. zapytanie dot. wyznaczenia miejsca i zagospodarowania tzw. wybiegu dla psów.pdf 38. odpowiedź na zapytanie Klubu Radnych Porozumienie Ziemia Kościańska.pdf
39 radny Łukasz Naglik 39. zapytanie dotyczące przystanku autobusowego przy ul. Śmigielskiej.pdf 39. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
40 radny Sławomir Kaczmarek 40. Zapytanie dotyczące zadaszenia klatek schodowych przy tunelu na ul. Młyńskiej.pdf 40. Informacja z dnia 12.10.2020 r. i odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
41 radny Łukasz Naglik 41. Zapytanie dotyczące wydatków na obsługę energetyczną inwestycji Budowa przedszkola ze żłobkiem.pdf 41. informacja i odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
42 radny Marek Wyrzykiewicz 42. interpelacja dot. chodników.pdf 42. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
43 radny Marek Wyrzykiewicz 43. interpelacja dot. progu zwalniającego na ul. W. Maya.pdf 43. informacja i odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
44 radny Patryk Piasecki 44. interpelacja w sprawie zamkniętej kasy na dworcu.pdf 44. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
45 radny Patryk Piasecki 45. interpelacja dot. zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż napojów alkohol.pdf 45. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
46 radny Łukasz Naglik 46. zapytanie dot. składowania odpadów komunalnych.pdf 46. informacja i odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
47 radny Mirosław Starosta 47. interpelacja dot. utwardzenia ulicy Wichrowej i Żarnowej.pdf 47. odpowiedź na interpelację radnego Mirosława Starosty.pdf
48 radny Marek Wyrzykiewicz 48. zapytanie dot. podczyszczalni przy Mlekovicie.pdf 48. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
49 radny Marek Wyrzykiewicz 49. interpelacja dot. miejsc parkingowych przy urzędzie miasta.pdf 49. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
50 radny Marek Wyrzykiewicz 50. interpelacja dot. parkingu przy ul. Kraszewskiego.pdf 50. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
51 radny Łukasz Naglik 51. zapytanie dot. kotłowni na Os. Sikorskiego.pdf 51. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
52 Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" 52. Interpelacja dot. budżetu obywatelskiego.pdf 52. odpowiedź na interpelację Klubu Radnych.pdf
53 radny Patryk Piasecki 53. Interpelacja dot. śmietnika użytku publicznego.pdf 53. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
54 radny Patryk Piasecki 54. Interpelacja dot. parkingu przy dworcu PKP.pdf 54. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
55 radny Marek Wyrzykiewicz 55. Interpelacja dot. miejsc parkingowych przy urzędzie miasta.pdf 55. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
56 radny Łukasz Naglik 56. zapytanie dot. nieszczelności dachu Kościańskieg Ośrodka Kultury.pdf 56. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
57 57. radny Sławomir Kaczmarek 57. interpelacja dot. wybiegu dla psów.pdf 57. odpowiedź na interpelację radnego.pdf
58 radny Łukasz Naglik 58. zapytanie dot. ulg dla niepełnosprawnych kierowców w SPP.pdf 58. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
59 59. radny Patryk Piasecki 59. interpelacja w sprawie ulicy Dworcowej.pdf
60 radny Sławomir Kaczmarek 60. zapytanie dotyczące wybiegu dla psów.pdf