Interpelacje

Interpelacje/Zapytania/Wnioski

Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym w ust. 3-7 stanowi:
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

ID Imię i nazwisko składającego Pytanie Odpowiedź
1 radny Patryk Piasecki zapytanie - ul. Podgórna.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
2 radny Łukasz Naglik zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
3 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
4 radny Mirosław Starosta zapytanie - ul. Gostyńska.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
5 radny Łukasz Naglik zapytanie - boisko sportowe na osiedlu Gurostwo.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
6 radny Łukasz Naglik zapytanie - klasy sportowe.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
7 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - ul. Łąkowa.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
8 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - zieleń miejska.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
9 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie - ul. Boczna i ul. Łąkowa; Andrzejówka.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
10 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - przejazd kolejowy na DK5.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
11 radna Gabriela Andrzejewska zapytanie - oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Maya.pdf odpowiedź na zapytanie radnej Gabrieli Andrzejewskiej.pdf
12 radna Małgorzata Igłowicz-Betlej 12. zapytanie - inwestycje.pdf 12. odpowiedź na zapytanie radnej Małgorzaty Igłowicz-Betlej.pdf
13 radny Sławomir Kaczmarek interpelacja - organizacja ruchu na skrzyżowaniu DK5 i ul. Wielichowskiej.pdf odpowiedzi z dnia 29.04.2019 i 10.05.2019 na interpelację radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
14 radny Łukasz Naglik zapytanie - niezrealizowane projekty i dokumentacje.pdf odp. na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
15 radny Zbigniew Majchrzak zapytanie - wysoka trawa na cmentarzu.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Zbigniewa Majchrzaka.pdf
16 radny Mirosław Starosta zapytanie dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Północnej.pdf odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
17 radny Łukasz Naglik 17. zapytanie dotyczące niezrealizowanych projektów i dokumentacji.pdf 17. odpowiedź 1, 2 i 3 na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
18 radny Łukasz Naglik 18. zapytania 1 i 2 dotyczące zakupu opraw oświetleniowych.pdf 18. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
19 radny Sławomir Kaczmarek zapytanie dotyczące nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Bukowej.pdf 19. informacja na temat zapytania radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
20 radny Łukasz Naglik 20. interpelacja dotycząca progów zwalniających.pdf odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Naglika.pdf
21 radny Łukasz Naglik 21. zapytanie dot. przebudowy Ratusza.pdf 21. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
22 radny Sławomir Kaczmarek i radny Patryk Piasecki 22. zapytanie dot. indywidualnych lekcji pływania.pdf 22. odpowiedź na zapytanie radnych Sławomira Kaczmarka i Patryka Piaseckiego.pdf
23 radny Patryk Piasecki 23. zapytanie dot. działań ograniczających zanieczyszczanie powietrza w mieście.pdf 23. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
24 radny Patryk Piasecki 24. zapytanie dot. przeprowadzenia ankiety w sprawie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.pdf 24. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
25 radny Patryk Piasecki 25. zapytanie dotyczące budżetu 2020 roku.pdf 25. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
26 radny Łukasz Naglik 26. Zapytanie dotyczące zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego Kościana.pdf 26. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
27 radny Sławomir Kaczmarek 27. zapytanie dotyczące ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Łąkowej.pdf 27. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
28 radny Łukasz Naglik 28. zapytanie dotyczące utylizacji opraw oświetleniowych.pdf 28. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
29 radny Łukasz Naglik 29. zapytanie dotyczące prac archeologicznych przy przebudowie płyty rynku i ul. Wrocławskiej.pdf 29. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
30 radny Łukasz Naglik 30. zapytanie dotyczące dostępu do parkingu przy Al. Kościuszki 22.pdf 30. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
31 radny Łukasz Naglik 31. zapytanie dotyczące spowolnienia ruchu na ul. Kwiatowej.pdf 31. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
32 radny Łukasz Naglik 32. zapytanie dot. ul. Towarowej.pdf 32. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
33 radny Łukasz Naglik 33. zapytanie dotyczące przebudowy ul. Fabrycznej.pdf 33. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglikaa.pdf
34 radny Marcin Betlej 34. zapytania 1. i 2. dotyczące ścianki wspinaczkowej.pdf 34. odpowiedzi 1 i 2 na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
35 radny Łukasz Naglik 35. zapytanie dotyczące modernizacji piłkarskiego boiska treningowego 1.pdf 35. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
36 radny Mirosław Starosta 36. zapytanie dotyczące zamontowania lustra na ul. Szkolnej.pdf 36. informacja z dnia 24.08.2020 i odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
37 radny Łukasz Naglik 37. zapytanie dot. stadionu miejskiego.pdf 37. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
38 Klub Radnych Porozumienie Ziemia Kościańska 38. zapytanie dot. wyznaczenia miejsca i zagospodarowania tzw. wybiegu dla psów.pdf 38. odpowiedź na zapytanie Klubu Radnych Porozumienie Ziemia Kościańska.pdf
39 radny Łukasz Naglik 39. zapytanie dotyczące przystanku autobusowego przy ul. Śmigielskiej.pdf 39. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
40 radny Sławomir Kaczmarek 40. Zapytanie dotyczące zadaszenia klatek schodowych przy tunelu na ul. Młyńskiej.pdf 40. Informacja z dnia 12.10.2020 r. i odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
41 radny Łukasz Naglik 41. Zapytanie dotyczące wydatków na obsługę energetyczną inwestycji Budowa przedszkola ze żłobkiem.pdf 41. informacja i odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
42 radny Marek Wyrzykiewicz 42. interpelacja dot. chodników.pdf 42. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
43 radny Marek Wyrzykiewicz 43. interpelacja dot. progu zwalniającego na ul. W. Maya.pdf 43. informacja i odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
44 radny Patryk Piasecki 44. interpelacja w sprawie zamkniętej kasy na dworcu.pdf 44. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
45 radny Patryk Piasecki 45. interpelacja dot. zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż napojów alkohol.pdf 45. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
46 radny Łukasz Naglik 46. zapytanie dot. składowania odpadów komunalnych.pdf 46. informacja i odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
47 radny Mirosław Starosta 47. interpelacja dot. utwardzenia ulicy Wichrowej i Żarnowej.pdf 47. odpowiedź na interpelację radnego Mirosława Starosty.pdf
48 radny Marek Wyrzykiewicz 48. zapytanie dot. podczyszczalni przy Mlekovicie.pdf 48. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
49 radny Marek Wyrzykiewicz 49. interpelacja dot. miejsc parkingowych przy urzędzie miasta.pdf 49. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
50 radny Marek Wyrzykiewicz 50. interpelacja dot. parkingu przy ul. Kraszewskiego.pdf 50. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
51 radny Łukasz Naglik 51. zapytanie dot. kotłowni na Os. Sikorskiego.pdf 51. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
52 Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" 52. Interpelacja dot. budżetu obywatelskiego.pdf 52. odpowiedź na interpelację Klubu Radnych.pdf
53 radny Patryk Piasecki 53. Interpelacja dot. śmietnika użytku publicznego.pdf 53. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
54 radny Patryk Piasecki 54. Interpelacja dot. parkingu przy dworcu PKP.pdf 54. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
55 radny Marek Wyrzykiewicz 55. Interpelacja dot. miejsc parkingowych przy urzędzie miasta.pdf 55. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
56 radny Łukasz Naglik 56. zapytanie dot. nieszczelności dachu Kościańskieg Ośrodka Kultury.pdf 56. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
57 57. radny Sławomir Kaczmarek 57. interpelacja dot. wybiegu dla psów.pdf 57. odpowiedź na interpelację radnego.pdf
58 radny Łukasz Naglik 58. zapytanie dot. ulg dla niepełnosprawnych kierowców w SPP.pdf 58. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
59 59. radny Patryk Piasecki 59. interpelacja w sprawie ulicy Dworcowej.pdf 59. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
60 radny Sławomir Kaczmarek 60. zapytanie dotyczące wybiegu dla psów.pdf 60. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
61 radny Łukasz Naglik 61. zapytanie dotyczące prac budowlanych w ratuszu.pdf 61. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
62 radny Marek Wyrzykiewicz 62. interpelacja dot. wykorzystania zamiatarki.pdf 62. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
63 radny Marek Wyrzykiewicz 63. interpelacja ws. samoobslugowej stacji naprawy rowerów.pdf 63. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
64 radny Marek Wyrzykiewicz 64. interpelacja dot. progów zwalniających.pdf 64. informacja i odpowiedź dot. interpelacji radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
65 radny Radosław Bobkiewicz 65. zapytanie dot. uchwały ws. Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych.pdf 65. odpowiedź na zapytanie radnego Radosława Bobkiewicza.pdf
66 radny Patryk Piasecki 66. zapytanie dot. zmian uchwały budżetowej.pdf 66. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
67 radny Patryk Piasecki 67. Zapytanie dot. konkursu na dyrektora KOK i MBP.pdf 67. Odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
68 radny Marek Wyrzykiewicz 68. interpelacja dot. miejsc parkingowych dla osob niepełnosprawnych.pdf 68. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
69 radny Patryk Piasecki 69. zapytanie dot. odpowiedzi na maile petentów.pdf 69. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
70 radny Patryk Piasecki 70. zapytanie dot. konkursu na stanowisko dyrektora KOK i MBP.pdf 70. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
71 radny Łukasz Naglik 71. zapytanie dot. lampy na rondzie Solidarności.pdf 71. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
72 radny Łukasz Naglik 72. zapytanie dot. nowych stawek za wywóz śmieci.pdf 72. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
73 radny Łukasz Naglik 73. zapytanie dot. lampy na Os. Sikorskiego.pdf 73. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
74 radny Marcin Betlej 74. zapytanie dot. realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.pdf 74. odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
75 radny Marcin Betlej 75. zapytanie dot. pracy dyrektorów MOSiR.pdf 75. odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
76 radny Łukasz Naglik 76. zapytanie dot. remontu Rynku i ul. Wrocławskiej.pdf 76. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
77 radny Łukasz Naglik 77. zapytanie dot. remontu Szkoły Podstawowej nr 4.pdf 77. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
78 radny Sławomir Kaczmarek 78. zapytanie dot. oświetlenia w os. Wesołe Miasteczko.pdf 78. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
79 radny Marek Wyrzykiewicz 79. interpelacja dot. przejazdu kolejowego na ul. Gostyńskiej.pdf 79. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.2.pdf
80 radny Marek Wyrzykiewicz 80. interpelacja dot. oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego.pdf 80. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
81 radny Marek Wyrzykiewicz 81. interpelacja dot. zabezpieczenia miejsca dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu miasta Kościana.pdf 81. odpowiedź na zapytanie radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
82 radna Małgorzata Igłowicz-Betlej i radny Marcin Betlej 82. zapytanie dot. utrudniania radnym Kościana wykonywania mandatu radnego.pdf 82. odpowiedź na zapytanie radnych Małgorzaty Igłowicz-Betlej i Marcina Betleja.pdf
83 radny Marcin Betlej 83. zapytanie dot. niepodawania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty zapytań i odpowiedzi radnych.pdf 83. odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
84 radny Marcin Betlej 84. zapytanie dotyczące inicjatyw podjętych przez dyrektorów MOSiR w okresie wakacyjnym.pdf 84. odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
85 radny Marcin Betlej 85. zapytanie dot. wydatków za energię elektyczną pływalni.pdf 85. odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Betleja.pdf
86 radny Łukasz Naglik 86. zapytanie dot. opraw oświetleniowych na rynku.pdf 86. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Nagika.pdf
87 radny Łukasz Naglik 87. zapytanie dot. podwyżek.pdf 87. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
88 radny Sławomir Kaczmarek 88. zapytanie dot. ustawienia słupa ogłoszeniowego.pdf 88. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
89 radny Sławomir Kaczmarek 89. zapytanie dot. urządzeń na placu zabaw.pdf 89. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
90 radny Sławomir Kaczmarek 90. interpelacja dot. uporządkowania terenu na ul. Towarowej.pdf 90. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
91 radny Marek Wyrzykiewicz 91. interpelacja dot. remontu mostu na ul. Strzeleckiej.pdf 91. informacja i odpowiedź dot. zapytania radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
92 radny Patryk Piasecki 92. interpelacja dot. remontu Szk.P. nr 4.pdf 92. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
93 radny Patryk Piasecki 93. interpelacji dot. przedszkola na Os. Konstytucji 3Maja.pdf 93. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
94 radni Patryk Piasecki, Marek Wyrzykiewicz, Sławomir Kaczmarek 94. interpelacja dot. przetrzymywania psów w kiosku.pdf 94. odpowiedź na interpelację radnych Patryka Piaseckiego, Marka Wyrzykiewicza, Sławomira Kaczmarka.pdf
95 radny Łukasz Naglik 95. zapytanie dot. wynagrodzeń.pdf 95. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
96 radny Łukasz Naglik 96. zapytanie dot. remontu rynku i ul. Wrocławskiej.pdf 96. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
97 radny Patryk Piasecki 97. interpelacja dot. podświetlenia Wieży Ciśnień.pdf 97. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
98 radny Patryk Piasecki 98. zapytanie dot. oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Śmigielskiej, ul. Surzyńskiego, ul. Wielichowskiej, ul. Broniewskiego.pdf 98. Odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
99 radny Patryk Piasecki 99. zapytanie dot. wybiegu dla psów.pdf 99. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
100 radny Patryk Piasecki 100. zapytanie dot. poniesionych kosztów w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf 100. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
101 radny Mirosław Starosta 101. zapytanie dot. modernizacji przejść dla pieszych na .pdf 101. informacja i odpowiedź na zapytanie radnego Mirosława Starosty.pdf
102 radni Patryk Piasecki, Marek Wyrzykiewicz 102. interpelacja dot. parkingu przy dworcu PKP w Kościanie.pdf 102.informacja ws. interpelacji.pdf
103 radny Konrad Garwoliński 103. interpelacja dot. likwidacji symboli zw. z ZSRR.pdf 103. informacja i odpowiedź na interpelację radnego Konrada Garwolińskiego.pdf
104 radny Łukasz Naglik 104. interpelacja dot. konsultacji ws. usunięcia gwiazdy Armii Czerwonej.pdf 104. informacja i odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Naglika.pdf
105 radny Marek Wyrzykiewicz 105. interpelacja dot. prac archeologicznych.pdf 105. odpowiedź na interpelację radnego Marka Wyrzykiewicza.pdf
106 radny Patryk Piasecki 106. interpelacja dot. remontu jezdni na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Krańcową.pdf 106. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
107 radny Sławomir Kaczmarek 107. zapytanie dot. stanu techn. urządzeń na Pl.Wolności.pdf 107. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
108 radny Patryk Piasecki 108.interpelacja ws. Święta Miasta.pdf 108. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
109 radni Patryk Piasecki, Marek Wyrzykiewicz 109. interpelacja dot. bramek z parkingu przy ul. Wyszyńskiego.pdf 109. odpowiedź na interpelację radnych Patryka Piaseckiego i Marka Wyrzykiewicza.pdf
110 radny Patryk Piasecki 110. interpelacja dot. remontu pomieszczeń UM.pdf 110. odpowiedź na zapytanie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
111 radny Patryk Piasecki 111. Interpelacja ws. chodnika naul. Traugutta.pdf 111. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
112 radni Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 112. Interpelacja ws. powolania mlodziezowej rady.pdf 112. odpowiedź na interpelację Klubu Radnych Koalicja Obywatelska.pdf
113 radny Patryk Piasecki 113. Interpelacja ws. wybiegu dla psow.pdf 113. odpowiedź na zapytaie radnego Patryka Piaseckiego.pdf
114 radny Patryk Piasecki 114. Interpelacja ws. uroczystej sesji rady miejskiej.pdf 114. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
115 radny Patryk Piasecki 115. interpelacja ws. placu zabaw przy ul.Bączkowskiego.pdf 115. odpowiedź na interpelację radnego Patryka Piaseckiego.pdf
116 radny Sławomir Kaczmarek 116. zapytanie dot. oświetlenia ul. Przemysłowej i słupów ogłoszeniowych.an.pdf 116. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
117 radny Sławomir Kaczmarek 117. zapytanie dot. zmiany kategorii dróg i remontu mostu.pdf 117. odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Kaczmarka.pdf
118 radny Łukasz Naglik 118. zapytanie dot. budowy boisk, oświetlenia i przebudowy ulic.pdf 118. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
119 radny Łukasz Naglik 119. zapytanie dot. konkursu na stanowisko kierownika CPR.pdf 119.odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
120 radny Łukasz Naglik 120. zapytanie dot. członka rady nadzorczej Wodociągów Kościańskich.pdf 120. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
121 radni Sławomir Kaczmarek, Marek Wyrzykiewicz 121. interpelacja dot. inwestycji z Polskiego Ładu .pdf 121. odpowiedź na interpelację radnych Sławomira Kaczmarka i Marka Wyrzykiewicza.pdf
122 radny Łukasz Naglik 122. zapytanie dot. budowy przedszkola.pdf 122. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf
123 radny Łukasz Naglik 123. zapytanie dot. kościańskiego basenu.pdf 123. odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Naglika.pdf